Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası
 
 - Peyman Kuruyemiş A.Ş. olarak, faaliyet gösterdiğimiz kuruyemiş sektöründeki tecrübemiz ile çağdaş üretim teknik ve teknolojilerini birleştirerek, ulusal ve uluslararası pazarda daha etkin olmayı,

- Ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak, ulusal ve uluslararası satış payını arttırmak için ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek yenilenen teknoloji ile geliştirmeyi,

- Gıda güvenliği ile ilgili gerekli müşteri beklentilerini karşılayıp, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yasal mevzuata tam uyum sağlamayı, gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda sağlıklı, kaliteli, GFSI ve Helal gıda (İslam fıkıhı), Belirlenen alanlarda Glutensiz üretim yapmayı ,Biyogüvenlik Kanunu, GDO’suz hammadde temini ve üretim gerekliliklerine uygun üretim yapmayı,

- Tarladan, tüketiciye kadar olan süreçte insan sağlığını etkileyecek olan olumsuzlukları belirleyip kontrol altına almayı,

- Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek gıda güvenliği ve kalite bilincini tüm organizasyona yayarak, uygunsuzluklar ortaya çıktığında gerekli önlemleri almayı,

- Tüm çalışanlarımız arasında gıda güvenliği ve kalite kültürünün benimsenmesi, geliştirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasını ve bu kültür bilincinin iş süreçlerimize yansıtılması ve kültür bilincinin izlenmesini,

- Gıda güvenliği ve kalite süreçleri için sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetimi benimseyerek iletişimi arttırmayı,

- Tüketici memnuniyetini ön planda tutarak pazar gereksinimlerini karşılamayı,

- Gıda güvenliği ile ilgili konularda tedarikçiler, müşteriler ve ilgili kuruluşlarla etkin bir iletişim kurmayı ve bu iletişimi sürdürmeyi,

- Tedarik ettiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerde gıda taklit ve tağşişini kontrol edici önlemleri almayı,

- Gıda savunma ilkelerine uymayı,

Taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Peyman Kuruyemiş A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi politikası yazılı hale getirilerek, 16.08.2016 tarihinde Çevre Kurulu tarafından onaylanmış, tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize duyurulmuştur. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz bu politikanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Peyman üst yönetimi tarafından politikanın uygulanması için gerekli destek verilmiştir. Politikamız kamuoyunun incelemesine açıktır.

Peyman Kuruyemiş A.Ş. olarak;


- Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, atık yönetimi ve çevresel etkilere ilişkin sonuçlar ile bağlantılı hesap verme sorumluluğunu almayı,

- Çevre Yönetim Sistemi’ni etkileyen iş süreçlerinin bağlantılı olduğu ilgili tarafların beklentilerini karşılamayı,

- Planlamış olduğumuz Çevre Yönetim Sistemi’ne ait hedeflerin başarılması ve sürekli iyileştirilmesinin teşviki için gereken kaynakları sağlamayı,

- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı, çevreyi korumayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi,

- Kuruluşumuzun direkt ve dolaylı olarak etkilediği çevresel sonuçların değerlendirmesini yapmayı,

- Çevre Yönetim Sistemi’ne ilişkin olarak tüm ilgililerin, sisteme katılımını sağlamak için gereken eğitim, bilgi vb. kaynakları temin etmeyi ve katkılarını değerlendirerek teşvik etmeyi;

- Proses tasarımlarımızda, geri dönüşümlü ve çevreye zararsız malzemeler kullanmayı,

- Faaliyet alanlarımızı, doğabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi,

- Çevre Yönetim Sistemi bilincini çalışanlar ve sosyal paydaşlar nezdinde yaymayı, eğitimlerle bilgi ve becerilerini arttırmayı, buna bağlı olarak çevre kirliliğini engellemeye destek vermeyi,

- Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, sistem performansımızın sürekli gelişimini sağlamayı,

- Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel etkileri kontrol altına almayı,

- Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara uymayı ve çevre ile ilgili müşterilerimizin taleplerini yerine getirmeyi,

-Faaliyetlerimiz kapsamında, çevre etkileri en az olan doğal kaynaklara (enerji-yakıt- hammadde-su vb.) yönelmeyi, optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamayı,

-İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemeyi,

-Ürün tasarımından proses çıktısına kadar tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirlenmeyi önlemeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,

-Sürekli eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanlarımızın ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi, kuruluş ve bölge halkının desteğini almayı,

-Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken, sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmayı,

- Araçlarımızdan çıkan gaz miktarının düşürülmesi için gerekli önlemleri almayı,

- Kâğıt, lastik, pil, akü, yağ gibi ürünlerin geri dönüşümünü sağlamayı,

- Alternatif taşıma yolları sistemlerini kullanarak, maliyet avantajı yakalamayı ve çevreye duyarlı, çevreyi daha az kirleten sistemler geliştirmeyi,

- Ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel sonuçlarını kontrol altında tutmayı 
taahhüt ederiz.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Peyman olarak, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almak, tüm riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri planlamak, uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek temel amacımızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak, yasal mevzuatın yeterli olmadığı durumlarda teknolojik gelişmeler ve sektörel eğilimleri dikkate alarak mevzuatın ötesinde uygulamalar gerçekleştirmek önemli hedefimizdir. Toplum sağlık ve güvenliğine, üretim teknolojileri ve ürünlerimizle katkıda bulunmayı görevimiz olarak kabul ederiz. Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma, kişisel koruyucuların kullanımı ve gerekli eğitimlerin alınmasında tüm çalışanlarımızın katılması esastır. 

Peyman olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ve sıfır iş kazası amacıyla hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön vermekte, kendimizi sürekli iyileştirmekte ve aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz;

- Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak

- Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek

- Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak

- İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak

- İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına gerekli araştırma ve uygulamaları hayata geçirmek

- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı bu gelişmelere göre yönlendirmek

- Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak

Bu doğrultuda, işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kim. Mad. Tar. Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak şirketimizde bilgi güvenliğini sağlamak adına aşağıdakileri kriterler ve ilkeleri uygularız.

- Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz tüm kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlamak,
 
- Yasal mevzuat ve gereksinimlere uyumlu çalışmak,
 
- İş sürekliliğine etki edebilecek riskleri tanımlamak ve gerekli aksiyonları almak,
 
- Görevler ayrılığı ilkesi ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına, iyileştirilmesine yönelik teknolojik yatırımları sürekli kılmak,
 
- Tüm paydaşlarımızla bilgi güvenliği farkındalığını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 
- Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin organizasyonel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturmak, olası yaşanabilecek ihlallerde tüm kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,
 
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak.
PEYMAN SOSYAL
Bizi sosyal medyada
takip edin